پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Nutrition and Metabolic Disease Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز، ایران.
 

خدمات الکترونیک

إحصاء کلیا
إحصاء جمیع المشاهده 14083
أکثر الیوم مشاهدةً 1437/11/27
إحصاءات أکثر المشاهد الیومیة 183
زیارة الیوم 0
زیارة أمس 5

گروه دورانV5.5.2.0